רפורמה ברישוי עסקים

מדינת ישראל מקדמת רפורמה בתחום רישוי עסקים, שבאה להקל על תהליך הרישוי לפתיחת עסקים חדשים, ושמרכזת מחלקת קידום ורישוי עסקים למען מטרה זו. עיריית בית שאן רואה בעסקים הפועלים בעיר מנוף כלכלי ומקור לצמיחה ומקדישה מאמצים על מנת לייעל ולשפר את השירותים הניתנים לעסקים בעיר.

עיקרי הרפורמה:

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה. המפרט האחיד מאפשר למעוניינים בהקמת עסק לתכנן ולהתכונן מראש ככל שניתן מבלי להיתקל בסתירות בדרישות.

עקרון שקיפות המידע: התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית. העלאת המסמכים הנדרשים ובתוך כך הנגשת החומרים הנדרשים, על מנת להקל ולספק את הידע הנדרש מראש על התנאים והמגבלות שמטילה רשות הרישוי על סוגי העסקים השונים. תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

אפשרות הגשת השגה בנוגע לתנאי מסוים או יותר שהוצבו לבעל עסק או למבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

המפרט מאפשר הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים, קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.

שימו לב! במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" – חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

דילוג לתוכן