מאגר יועצים

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר יועצים פברואר 2018

 

עיריית בית שאן (להלן: 'העירייה') מזמינה בזאת יועצים להגיש מועמדות להיכלל במאגר העיריה לצורך התקשרויות בחוזים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז
(להלן: 'מאגר היועצים').

את פרטי ההליך, רשימת המקצועות והתחומים הנדרשים וכל המסמכים הנלווים, ניתן להוריד באתר עיריית בית שאן בכתובת www.bet-shean.org.il.

מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר יידרשו להירשם אליו באמצעות הגשת כל המסמכים והנספחים הדרושים והרלוונטיים בדוא"ל לכתובת Yoatzim@bet-shean.org.il; לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת מנכ"ל בטל' 6489492- 04.

ניתן להפנות שאלות הבהרה ללשכת מנכ"ל בדואר אלקטרוני reem@bet-shean.org.il עד ליום שני, ה 5

במרץ 2018 , באחריות המציע לעקוב אחר התשובות שתינתנה באתר האינטרנט של העיריה.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום שלישי, ה 20 במרץ 2018 בשעה 1200.

מועמדויות שתוגשנה אחרי המועד הנ"ל ו/או שלא תעמודנה בתנאי הסף הכלליים או בתנאי הסף המסוימים לתחום מסוים, תפסלנה על הסף.

יודגש כי אין בפרסום הודעה זו ובהקמת המאגר בכדי לחייב את העירייה להתקשר עם מי ממגישי המועמדות למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה בנושא.

הפניה הינה גם ליועצים הרשומים בעירייה או שלהם התקשרות עם העירייה, נכון למועד פרסום פניה זו, אשר נדרשים להגיש בקשה לרישום במאגר המעודכן, ככל שיש ברצונם להירשם במאגר ולעבוד עם העירייה בעתיד.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

נוהל מאגר יועצים – לחץ כאן

הזמנה להגשת מועמדות- לחץ כאן

תחומי ייעוץ- לחץ כאן

כל הנספחים בפורמט PDF  להורדה

נספח א'- הגשת מועמדות

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

תצהיר העדר הרשעות

הצהרת התחייבות

הסכם יועץ

חוזה ניהול ופיקוח

חוזה מתכננים

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

דילוג לתוכן