מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור

שעות קבלה:
בתאום מראש

בעלי התפקידים ופרטי הקשר:

תמר מור כהן, רו"ח
מבקרת העירייה והממונה על תלונות הציבור 

טלפון: 04-6489427
מייל: mor@bet-shean.org.il

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח החוק ומהווה נדבך חשוב ביותר במערך השלטון המקומי.

מבקרת העירייה פועלת מכח פקודת העיריות המגדירה את תפקידה ואת דרכי עבודתה: לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
המבקרת קובעת את תכנית עבודתה השנתית, נושאי הביקורת והיקף הביקורת על פי שיקול דעתה, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת.

בתוקף תפקידה ועל פי ההגדרה הרשמית של ה"ממונה על תלונות הציבור", הוא מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור ברשות מקומית, בתוך כך מחויבת לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליה במסגרת תפקידה, נאסר עליה לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא אך ורק לשם ביצוע תפקידיה.

 

  התנאים לטיפול בתלונה:

 • התלונה צריך להיות בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנידון.
 • המעשה פוגע במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה.
 • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

  תלונות שאין לדון בהן:

 • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד (ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כללים שנקבעו כדין).
 • תלונה בעניין שלגביו הוגשה כבר תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

  הטיפול בתלונה:

 • הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שייראה לנכון.
 • הממונה ישמור על סודיות מגיש התלונה ויעביר אליו את תשובתו לאחר שיסיים את בדיקתו.

  הגשת תלונה:

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.
  • תלונה תוגש בכתב או בעל פה.
  • לצורך הגשת תלונה בכתב יש למלא את טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור ולפעול לפיו.
  • תלונה בעל פה תירשם מפי המתלונן ותחתם על ידו.

יובהר כי, הגשת תלונה תיעשה רק לאחר שנעשתה פניה לממונה על פניות הציבור ו/או בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה. אם הפונה לא נענה או הטיפול בו אינו לשביעות רצונו הוא רשאי לפנות לממונה על תלונות הציבור.
פירוט נוסף אודות תלונות, תלונות שאין לבררן ונושאים נוספים, ניתן לקבל דרך המחלקה או בגופי המידע של חוק הרשויות המקומיות.

להדפסת טופס הגשת תלונה- לחצו כאן

טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור

הבהרה: פנייה לממונה על תלונות הציבור נועדה למקרים בהם לא ניתן מענה ע"י הגורם המקצועי המוסמך בעירייה או בשל חוסר שביעות רצון מהמענה/השירות הניתן על ידי הגורם המקצועי. לפיכך, בטרם פנייה לנציב תלונות הציבור יש לפנות לאגף הנוגע בדבר, או למוקד העירוני 106

דילוג לתוכן