מבקרת העירייה וממונה על תלונות הציבור


שעות קבלה:
בתאום מראש

בעלי התפקידים ופרטי הקשר:

מבקרת העירייה
טלפון:  04-6489421
פקס:    04-6489482

בתוקף תפקידה ועלפי ההגדרה הרשמית של ה"ממונה על תלונות הציבור", הוא מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור ברשות מקומית, בתוך כך מחויבת לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליה במסגרת תפקידה, נאסר עליה לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא אך ורק לשם ביצוע תפקידיה.

לצפייה בדו"ח מבקרת העירייה לשנת 2016 לחצו כאן: ניהול ישיבות מועצת העיר וועדות העירייה

התנאים להגשת תלונה על-ידי אזרח:

  1. כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור, ביניהם על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א(ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.
  2. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הניילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

(א) המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו , או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל , להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

(ב) המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

האופן שבו יש להגיש את התלונה:

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה , לרבות המועד שבו אירע , וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

לא יהיה בירור בתלונות אלה:

  • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
  • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד , אולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק , תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
  • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה , התשי"ח–1958 (נוסח משולב).

פירוט נוסף אודות תלונות, תלונות שאין לבררן ונושאים נוספים, ניתן לקבל דרך המחלקה או בגופי המידע של חוק הרשויות המקומיות.


דילוג לתוכן