חילופי דיירים בנכס

המחזיק העושה שימוש בנכס בפועל עליו חלה חובת התשלום על-פי פקודת העיריות.

בעל הנכס הוא אשר מחויב לדווח לרשות המקומית על כל שינוי שנעשה בנכס, במקרים של חילופי דיירים/שינוי בשטח הנכס ו/או שינוי בשימוש בנכס.

בעל הנכס מחויב לעדכן את מחלקת הארנונה בעירייה על כל שינוי כפי שמתואר לעיל בכתב.

בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי.

 

בכל שינוי בנכס, כפי שפורט לעיל, יש לפנות לאגף הכנסות, מרכז שירות לתושב בצירוף המסמכים הבאים:

  • תצלום חוזה השכירות/מכר כנדרש, בציון תחילת מועד החזקה בנכס ופרטי המחזיק החדש.
  • מספר הזיהוי (מספר משלם, מספר ת. ז. או מספר חברה פרטית, מספר חברה ציבורית או עמותה).
  • צילום תעודות זהות+ספח ו\או צילום דרכון ו\או צילום תעודת רישום ברשם החברות.
  • קריאת מונה המים ליום עזיבת הנכס ומספר שעון המים.
  • תצלום נסח מהטאבו (במקרה של שינוי בעלות).

דילוג לתוכן