השגה על חיוב ארנונה

באפשרותו של מחזיק בנכס להגיש השגה בכתב על קביעה של חיוב ארנונה שנוגע לאותה שנה בתוך לא יעלה על 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית. ההשגה תוגש בפני מנהל אגף הארנונה (באגף הכנסות). זאת מהסיבות הבאות:

נפלה טעות והנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.

נפלה טעות בהודעת התשלום אשר נוגעת לציון סוג הנכס, לגודלו או לשימוש בו או שאינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלתה.

ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית. המערער יוזמן לדיון בפני ועדת העיר.

ערעור על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור השיפוט בתחום הרשות המקומית.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שומה בטלפון 0000

דילוג לתוכן