מדריך לקבלת היתר בנייה

עמוד זה מפרט את אופן ההגשה לבקשת רישוי, כשירות לתושבים, על מנת להקל על ציבור מבקשי היתרי בנייה.

בשלב ההתחלתי עוד בטרם ניגשים להגשת הבקשה, יש לבדוק במחלקת רישוי, אגף הנדסה, את התכניות החלות על הנכס, זכויות הבנייה, ומגבלות אחרות החלות על הנכס. כמו כן, יש לפנות למחלקת תשתית, סגן מהנדס העיר, לקבלת נתוני גובה המבנה והסביבה.

אופן הגשת הבקשה:

  1. למחלקת פיתוח ותנועה, יש להגיש "תיק ירוק", הכולל:

מפה מצבית טופוגרפית שהוכנה ע"י מודד נוסמך, עדכנית לחצי שנה האחרונה, כולל החלקה וסביבתה, לרבות גדרות קיימות. בנוסף למפה יש לצרף שרטוט ממוחשב לפי מפרט 827.

תכנית פיתוח בשני עותקים הכוללת סימון חניות, גדרות קיימות ומוצעות, כולל פריסות וחומרי גמר, על פי הוראות התכנית והנחיות הועדה המקומית.

הגשה צבועה.

  1. למחלקת רישוי, יש להגיש ב"תיק ורוד":

מפה מצבית טופוגרפית עדכנית (לחצי שנה אחרונה).

נסח בעלות עדכני, אותו מוציאים מלשכת רישום מקרקעין, ומוגדר "נסח טאבו מרוכז".

בקשה להיתר (הגשה) בשני עותקים, חתומה ע"י כל אחד מבעלי הזכויות בנכס, ע"י עורך הבקשה וע"י המהנדס, מתכנן השלד.

תשלום פיקדון (20% מגובה האגרה).

במקרים הבאים יש לנהוג לפי הנחיות אלו:

על מנת לקבל נסח בעלות יש לפנות ללשכת רשם מקרקעין, בכתובת:

לשכת רישום מקרקעין – נצרת (טאבו בנצרת)

כתובת: רח' המלאכה 16, מיקוד: 17110

טלפון: 6478080 – 04

פקס: 6553102 – 04

במידה והנכס רשום על שם המדינה (מנהל מקרקעי ישראל), יש להחתים בקשה במחלקת רישוי בנייה ולהעביר לאישור מינהל מקרקעי ישראל מחוז צפון:

רח' חרמון 2 מלון פלאזה קומות 3-8 L,LL

ת.ד 580 נצרת עילית 1766401

טלפון: 04-5456054

שעות פעילות: ב,ד 13:00-8:00, יום ב 17:30-16:0

עם קבלת הבקשה, התואמת את כל ההנחיות, לפי כל האמור לעיל, תועבר הבקשה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, למתן אישור ולקבלת הנחיות להמשך הטיפול.

לאחר דיון בוועדה עורך הבקשה יקבל הדרכה ליישום החלטות הוועדה, לצורך ביצוע התיקונים הנדרשים, במידה ויש צורך בתיקונים, לעריכת תכניות הגשה מתוקנות.

דילוג לתוכן