הנחיות למבצעי עבודות בפטור מהיתר בנייה

בכפוף לקבוע בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד 2014 (להלן: "תקנות הפטור"), יפורטו להלן תנאים, סייגים והנחיות מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בית שאן, הנוגעים לביצוע עבודות הפטורות מהיתר בנייה, בתחום שיפוט העיר בית שאן.

תקנות הפטור מיום ה-1.8.2014, מאפשרות ביצוע עבודות מסוימות בפטור מהיתר בנייה. בהתאם לקבוע בתקנות הפטור, קבעה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תנאים, סייגים והנחיות משלימות, לצורך ביצוע העבודות בתחום שיפוט העיר בית שאן, שבאות על מנת להבהיר ולפשט את הכללים במסגרת התקנות, כמפורט בסעיף 3(א) לתקנות הפטור. הנחיות אלו נכנסו לתוקף במועד פרסומן באתר האינטרנט העירוני, והן חלות על כל עבודה במרחב התכנוני המקומי בית שאן, בין אם העבודה פטורה מהיתר לפי תקנות הפטור ובין אם היא חייבת בהיתר.

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:

תקנות הפטור אינן מאפשרות הקמת בניין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, להנחיות מרחביות או להוראות על פי כל דין.

התנאים, הסייגים וההנחיות המצורפים מתייחסים לחלק מהנושאים המפורטים בתקנות הפטור, והם בנוסף לתנאים הקבועים בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") ולתקנות מכוחו.

ביצוע עבודות בפטור מהיתר יהיה בהתאם להוראות החוק, לתקנות התכנון והבנייה ולתנאים ולהנחיות אלה.

עבודות המפורטות בתקנות הפטור, אשר לא נקבעו להן תנאים, סייגים והנחיות, יבוצעו בכפוף להוראות החוק והתקנות מכוחו.

התנאים, הסייגים וההנחיות המפורטים לכל נושא ונושא הינם מצטברים ויש לקרוא אותם כמקשה אחת, לפני ובסמוך לתחילת ביצוע העבודה.

התנאים, הסייגים וההנחיות עשויים להתעדכן מעת לעת באתר זה, ועל כן יש לקרוא אותם בסמוך לביצוע העבודה הפטורה מהיתר ולפעול בהתאם.

אין בתנאים, בסייגים ובהנחיות כדי לפגוע בהוראות שקבועות בתכניות בנין עיר (תב"ע) תקפות החלות במגרש בנושאים אלה.

מובהר, כי התנאים, הסייגים וההנחיות מהווים את מדיניות הוועדה המקומית, בבואה לקבל החלטה בבקשה להיתר, שעניינה בעבודות ושימושים כמפורט במסמכים המצורפים.

ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בתנאים, בסייגים ובהנחיות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.

לכל עבודה הפטורה מהיתר, יש למלא טופס דיווח על עבודה פטורה מהיתר בהתאם להוראות החוק. לטופס הדיווח יש לצרף תמונות של העבודה שבוצעה (משלוש זוויות צילום שונות), בהתאם לעניין ולהיקף העבודה.

לאחר קליטת הטופס במערכת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, תתבצע מדידה כוללת בנכס, בתיאום מראש עם מבצע העבודות.

 

הוקמה מנהלת התחדשות עירונית בבית שאן

דילוג לתוכן