הוועדה המקומית לתכנון ובנייה

תפקיד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לקיים את חוק התכנון והבנייה וחברים בה חברי מועצת העיר, לה הוקמה ועדת משנה לתכנון ובנייה, מכוח החוק, שבראשה עומד ראש העיר מר ז'קי לוי ותפקידיה חופפים לתפקידי הוועדה המקומית. בוועדת המשנה חברים ששה חברי מועצה להוציא את היו"ר. מהנדס העיר יחד עם יושב ראש ועדת המשנה מהווים רשות הרישוי לצורך מתן היתר בנייה. 

תחת סמכויות הוועדה המקומית נמצאים הסעיפים הבאים:

 • לאשר תכניות מתאר מקומיות עפ"י המוגדר בחוק התכנון והבנייה.
 • לדון בתכניות מתאר שאינן בסמכותה ולהעביר בצרוף המלצות לוועדה המחוזית.
 • לדון בהתנגדויות לתכניות מתאר מקומיות.
 • להגיש התנגדות לתכניות מתאר מחוזיות.
 • התרת שימוש חורג בנכסים.
 • מתן הקלות למבקשי היתר בנייה.
 • הפקעת מקרקעין לצורכי צבור.
 • גביית אגרות בנייה והיטלים מקומיים.
 • גביית היטל השבחה.

 

להלן התנאים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות:

 • פרסום על חשבון המבקש הודעה בעיתון המפרטת את מהות הבקשה, וקובעת זמן סביר להגשת התנגדויות.
 • הצגת הודעה המפרטת את מהות הבקשה בחזית הנכס הנדון כל תקופת הגשת ההתנגדויות.
 • הוועדות המפרטות את מהות הבקשה ומועד הגשת ההתנגדויות תימסרנה על חשבון המבקש לכל הבעלים המחזיקים בנכס הנדון, לכל בעלי הנכסים הגובלים בנכס הנדון ולכל מי שלדעת הועדה עלול להיפגע מאישור הועדה.
 • הודעה במכתב רשום למתנגדים על ההחלטה לאשר.
דילוג לתוכן