מכרזים ודרושים

תושבים וגולשים יקרים,

לפניכם מכרזים עדכניים ומודעות דרושים.

אנא שימו לב לדרישות המבוקשות ולמועדי ההגשה במודעות שלהלן: הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר יועצים פברואר 2018

עיריית בית שאן (להלן: 'העירייה') מזמינה בזאת יועצים להגיש מועמדות להיכלל במאגר העיריה לצורך התקשרויות בחוזים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז
(להלן: 'מאגר היועצים').

את פרטי ההליך, רשימת המקצועות והתחומים הנדרשים וכל המסמכים הנלווים, ניתן להוריד באתר עיריית בית שאן בכתובת www.bet-shean.org.il.

מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר יידרשו להירשם אליו באמצעות הגשת כל המסמכים והנספחים הדרושים והרלוונטיים בדוא"ל לכתובת Yoatzim@bet-shean.org.il; לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת מנכ"ל בטל' 6489492- 04.

קובץ לצפייה והורדה: שאלות הבהרה ותשובות

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום שלישי, ה 20 במרץ 2018 בשעה 1200.

מועמדויות שתוגשנה אחרי המועד הנ"ל ו/או שלא תעמודנה בתנאי הסף הכלליים או בתנאי הסף המסוימים לתחום מסוים, תפסלנה על הסף.

יודגש כי אין בפרסום הודעה זו ובהקמת המאגר בכדי לחייב את העירייה להתקשר עם מי ממגישי המועמדות למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה בנושא.

הפניה הינה גם ליועצים הרשומים בעירייה או שלהם התקשרות עם העירייה, נכון למועד פרסום פניה זו, אשר נדרשים להגיש בקשה לרישום במאגר המעודכן, ככל שיש ברצונם להירשם במאגר ולעבוד עם העירייה בעתיד.

מכרז פומבי מספר 9/2018 – מתן שירותי ייעוץ לפיתוח מצוינות ארגונית עבור עיריית בית שאן

עיריית בית שאן (להלן: 'העירייה') מזמינה בזאת יועצים ארגוניים להגיש מועמדותם לצורך מתן שירותי ייעוץ לפיתוח מצוינות ארגונית.
התנאים להשתתפות במכרז, השיקולים לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז וההתקשרות, כלולים במסמכי המכרז אותם ניתן להוריד באתר העירייה בכתובת www.bet-shean.org.il.
רכישת מסמכי המכרז תמורת תשלום על סך 200 ₪ כולל מע"מ (שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא), במזומן, בצ'ק או בהעברת בנקאית לפקודת המזמינה, בימים א- ה בין השעות 08:00- 12:00, במחלקת הגבייה, ברחוב ירושלים הבירה 1 בניין ההסתדרות. על המציע לצרף למסמכי הצעתו קבלה על שמו בגין התשלום הנ"ל.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, בתיאום מראש בפרטי ההתקשרות המופיעים בנספח 1 (בכתובת העירייה או באתר האינטרנט).
מועמדים המעוניינים להגיש את מועמדתם יידרשו להגיש כל המסמכים והנספחים הדרושים והרלוונטיים. את ההצעות, לרבות האישורים והמסמכים, יש להגיש במעטפה סגורה בלשכת מנכ"ל (קומה 3) בבניין העירייה בכתובת ירושלים הבירה 1.
המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום חמישי, ה 12 באפריל 2018 בשעה 13:00.
מועמדויות שתוגשנה אחרי המועד הנ"ל ו/או שלא תעמודנה בתנאי הסף הכלליים או בתנאי הסף המסוימים לתחום מסוים, תפסלנה על הסף.
ניתן להפנות שאלות הבהרה ללשכת מנכ"ל בדואר אלקטרוני reem@bet-shean.org.il עד ליום ראשון, ה 11 במרץ 2018 בשעה 16:00; באחריות המציע לעקוב אחר התשובות שתינתנה באתר האינטרנט של העירייה.

מכרז פיתוח מצויינות ארוגונית  |  ניסיון המציע – נספח א1

מכרז מס' 23/2017 ה'נ

זכיינים להקמה, שיקום ותחזוקה שצפים וגנים ציבוריים

לצפייה במכרז לחצו כאן

מכרז מס' 22/2017 ה'נ

ייצור, אספקת והצבת מבנים ניידים לכיתות לימוד ומוסדות חינוך בבית שאן

לצפייה במכרז לחצו כאן