הנחיות כלליות לרישום למוסדות חינוך – הנחיות על פי הוראות משרד החינוך

באחריות הרשות המקומית לקלוט את טופסי הרישום בהתאם להנחיות, בין אם באינטרנט או בטפסים, ולהנחות לכל אורך הדרך ולייעל את שלבי הרישום על מנת להפוך את התהליך למהיר ונוח עבור תושבי העיר.
הרישום לבתי ספר ולגני ילדים הוא עפ"י חוק חינוך חובה לפי קריטריונים שקבע משרד החינוך.
בקריטריונים לאישור חריגים במועד הקובע לצורך רישום, בסעיף של חריגי גיל מתחת לגיל 3 בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט – 1949:
"11. לצורך חוק זה, רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים, אם יגיע לאותו גיל לפני יום 1' בינואר שבאותה שנת לימודים".
על פי חוזר משרד הבריאות ובעקבות החלת חינוך חינם לגילאי 3 התרבו הפניות של הורים עם בקשות לאשר חריגי גיל, שיאפשרו לילדים ללמוד חינם במסגרות הרשמיות.
אישורים יינתנו רק במקרים ובתנאים מיוחדים כמפורט להלן:

תנאים לאישור בקשה:

 • אישור הבקשה לא יביא לכך שהגן יהפוך לרב גילאי (3-4 וחריגי הגיל )
 • תידרש הסכמת הרשות לתוספת כח אדם במימון הרשות הרלוונטית, בהתאם לנהלי משרד החינוך
 • קליטת הילד לגן רק אם בגן יש מקום ולא תחייב פתיחת גן נוסף .

על בקשה לאישור חריג לעמוד בכל התנאים הנ"ל הבאים. בקשה שלא תעמוד בכל התנאים , לא תידון.

קריטריונים לאישור:

כל הבקשות שעמדו בכל התנאים האמורים לעיל, יובאו לבחינת הוועדה. על פי השיקולים הבאים:

 • נסיבות מיוחדות/הומניטריות במשפחה.
 • קיומן של מסגרות חלופיות ביישוב בו מתגורר הילד;
 • הפער בין גיל הילד עבורו מוגשת הבקשה לבין המועד הקבוע בחוק;

תיעדוף: יובהר כי ככל שתהיינה כמה בקשות לאותו מוסד, וכמות המקומות הפנויים קטנה מכמות הבקשות המאושרות, תקבע הוועדה תיעדוף בהתאם לנסיבות המיוחדות החריגות, בהחלטה מנומקת.

מנגנון הבדיקה

הבקשות (נספח ז') יוגשו על ידי הרשות המקומית לוועדה מחוזית שתמונה על ידי מנהל המחוז . מרכזת הוועדה תביא את הבקשות ואת הממצאים בדבר עמידתן בתנאי סף לוועדה, שהרכבה יהא כדלקמן:

 • מנהל/ת המחוז או מי מטעמו – מרכז/ת הוועדה
 • מפקחת על גני הילדים במחוז
 • נציג אגף אמח"י במחוז
 • נציג אגף שפ"י במחוז
 • רשות: נציג הרשות המקומית הרלוונטית

בנושא של דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה, לפי חוזר מנכ"ל תשס"ט/10 בסעיף 3.10 המונה את העקרונות המנחים בקבלת החלטה בדבר השארת ילד בגן חובה שנה נוספת, ניתן מפרט של השלבים השונים בתהליך של קבלת ההחלטה ואת תפקידם של הגורמים השונים המעורבים בתהליך.
נוהל זה בא להסדיר את השלבים השונים בתהליך של קבלת ההחלטה ואת תפקידם של הגורמים  השונים המעורבים בתהליך של ילדים עם צרכים מיוחדים מורכבים המבקשים להישאר שנה שלישית בגן חובה רגיל. שנת הלימודים העוקבת תהיה השנה השלישית להישארותם בגן, לפי ההנחיות האלה:

 • ועדת החריגים תכלול שלושה חברים:  יו"ר – נציג אגף לחינוך קדם יסודי, חברים: נציג האגף לחינוך מיוחד ונציג אגף אמח"י.
 • הורי התלמיד, הרשות המקומית ו/או הבעלות יוכלו לפנות למפקחת על הגן ולבקש דיון בוועדת חריגים. הבקשה תוגש למפקח על גבי טופס המופיע בנספח להלן.
 • המפקחת על הגן תבדוק את הבקשה ותאשר בחתימתה את העברת הטופס לרכזת הוועדה  באגף לחינוך קדם יסודי. אפשר להפנות בקשות אל רכז הוועדה – מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי בתל אביב  בירושלים עד לתאריך 15 ביוני בכל שנת לימודים.
 • הוועדה תסיים את עבודתה עד לתאריך 1 באוגוסט  ותודיע להורים ולרשות המקומית, שבה התלמיד מתגורר, על החלטתה לא יאוחר מהתאריך 15 באוגוסט
 • האמור בחוזר מתייחס לילדים בעלי צרכים מיוחדים מורכבים הלומדים בגני חובה רגילים.
 • לאחר פתיחת שנת הלימודים יאשר אגף אמח"י אך ורק קליטת תלמידים חריגי גיל, שקיבלו אישור מוועדת חריגים במועד, על פי לוח הזמנים שלעיל.
 • להלן הקריטריונים למקרים חריגים מאוד אשר יובאו לפני הוועדה:

א. חוות דעת של גורמים מקצועיים  התומכים בבקשה להשאיר את הילד שנה נוספת במסגרת המוכרת לו עוד בטרם יעלה לכיתה א'.

ב. התלמיד נזקק לכתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או לכיתה בבית ספר לחינוך מיוחד כוללני, אך לא נמצא מוסד לחינוך מיוחד ברדיוס של 35 ק"מ העונה על קריטריון של אחת מהלקויות הבאות: פיגור קשה/עמוק/סיעודי, שיתוק מוחין/נכויות פיזיות קשות, הפרעה נפשית, אוטיזם, עיוורון, חרשות.

השתתפות משרד החינוך בתקצוב מוסד חינוכי

 • משרד החינוך לא ייתן תקצוב למוסד חינוכי, אשר לא יגיש את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הרישוי, בתוך התקופה הקבועה לכך בהוראות משרד החינוך ולא ינקוט בכל הפעולות הנדרשות להשלמת הליך הרישוי כאמור, לרבות המסמכים הדרושים במסגרת בקשה לתקצוב במועד.
 • ככלל, משרד החינוך לא יאשר מתן רישיונות למוסדות חינוך לאחר ה – 31 בדצמבר. במקרים חריגים, אם הוחלט לתת למוסד החינוך רישיון לאחר ה – 31 בדצמבר, הבעלות תהיה זכאית לתקציב, החל מה -1 לינואר ובכפוף למועד מתן הרישיון בהתאמה, גם אם יינתן רישיון למפרע, בתחילת שנת הלימודים.
 • מודגש, שיוחרגו מהכתוב בסעיף 2.2 מוסדות חינוך, שפעלו בשנה"ל הקודמת עם רישיון כדין, שלא עמדו בכללי הרישוי במועד בגלל ליקויים, שמקורם בהתנהלות  לקויה של מוסדות המדינה (כגון עיכוב הליך מתן אישור התברואה ע"י המשרד הבריאות, שיהוי ללא  הצדק סביר במתן חוות הדעת הפדגוגית של משרד החינוך) במקרים אלו, הבעלות תהיה זכאית לתקצוב החל ממועד מתן הרישוי, גם אם יינתן רישיון למפרע.
 • למען הסר ספק מובהר בזאת שמשרדנו אינו מתקצב כיתות גן שבהם לומדים פחות מ – 11 תלמידים ובכלל זה תקצוב במסגרת החלטת הממשלה לעניין חינוך חינם ("גני טרכטנברג").

 טפסים
קיים טופס נפרד לרישום לגילאי 3 ו- 4 וטופס נפרד לרישום לגילאי 5 ולמקרים חריגים, גילאי 6  –  שנה שניה בחובה. יש לעקוב אחר הוראות המועצה באתר העירייה לגבי הנחיות למילוי הטפסים והנחיות לרישום לגנ"י באינטרנט.
באחריות הרשות המקומית/בעלות לקלוט את טופסי הרישום בהתאם להנחיות ספק התוכנה שאיתה עובדת הרשות/בעלות.

לרישום למוסדות החינוך לשנת תשע"ח

לחצו כאן

רשימת גני הילדים 

רשימת גני ילדים מעודכן